[:sv]Den Högre Musiken[:en]Den Högre Musiken (The Higher Music)[:]

[:sv]

”När boken slutar sitter jag med andan i halsen och önskar att del två redan fanns till hands. Det här är en riktigt härlig fantasyskildring.”. Helhetsbetyg 4 av 5

Kerstin Hagstrand-Velicu. Bibliotekstjänst, sept 2017, om Provet i Philipopolis

” Ännu en riktigt välberättad och nervpirrande fantasystory av författaren Pär Moberg”.  Helhetsbetyg: 5 av 5.

Kerstin Hagstrand-Velicu, Bibliotekstjänst, aug 2018, om Scola Kosmomusiologis.

Följ Den Högre Musiken på Facebook!

Elena är en ung flicka, som lever i en värld inte så olik vår för 300 år sedan ungefär. Men i denna värld finns det människor med en särskild gåva, Gnistan, som gör att de med musikens hjälp kan utöva magi. Som liten förlorar Elena sin familj till de Själlösa, människor som är smittade av Silencio (den ondskefulla smitta som hotar världens fortbestånd). I samband med det så upptäcks det att hon har Gnistan. I första boken i serien, ”Provet i Philipopolis”, får vi följa hennes tillvaro på Institutet, en internatskola för unga musiker i Bulgarien. Hit kommer Ahmad, från den mäktiga organisationen Oktaven, för att ta med sig unga barn till Scola Kosmomusiologis, en specialskola i Sverige för barn som har Gnistan. I del två i serien, ”Scola Kosmomusiologis”, får vi följa Elenas tillvaro på denna skola (för vilken Svaneholms slott har stått som modell), och hennes första stora kamp mot Silencio. Elenas historia flätas samman med hennes kamraters och lärares historier, men framför allt med historien om den unge Boban, en av hennes studiekamrater på Institutet. Boban bär också på Gnistan, men snärjs in i Silencios nät av Axes, en mäktig man som går Silencios ärenden. Fler böcker är planerade.

”Den Högre Musiken” är en romanserie i fantasygenren för ungdomar från ca 10 och uppåt, men kan också läsas med stor behållning av vuxna. Författare är Pär Moberg, som är frilansmusiker och pedagog inom folk- och världsmusik, men också alltid hållit på mycket med skrivande. Boken handlar väldigt mycket om musik, och därför finns också noter på en massa musik som omnämns i boken insprängda i texten. All musik är komponerad av Pär, och parallellt med skrivandet av böckerna jobbar Pär med att spela in musiken med framstående musiker så att man också  kan lyssna på den. En första skiva med musik från ”Provet i Philipopolis” och en första skiva med musik från ”Scola Kosmomusiologis” finns redan att lyssna på digitalt,  och mer är på gång.

Del 1. Provet i Philipopolis!

Köp boken som E-bok!

Köp boken som fysisk bok? maila pm at evolvingtraditions.se. Böckerna  kostar 150 kr st, 250 för bägge, och betalning är möjlig via faktura eller kontokort (paypal). Frakt tillkommer.

Lyssna på eller ladda ned musiken på CDBaby!

Lyssna på musiken på Spotify!

Ladda ned musiken på Itunes!

Inköpsansvarig på bibliotek? Boken finns att beställa via Bibliotekstjänst!

Bokhandlare som vill köpa in boken? Boken finns att beställa via Bokinfo!

Del 2. Scola Kosmomusiologis

Köp boken som E-bok!

Ladda ned musiken från CDBaby!

Lyssna på musiken på Spotify!

Ladda med musiken från iTunes!

Köp boken som fysisk bok? maila pm at evolvingtraditions.se. Böckerna  kostar 150 kr st, 250 för bägge, och betalning är möjlig via faktura eller kontokort (paypal). Frakt tillkommer.

Inköpsansvarig på bibliotek? Boken finns att beställa via Bibliotekstjänst!

Bokhandlare som vill köpa in boken? Boken finns att beställa via Bokinfo!

Bakgrund

Förutom sin vilja att skriva och skapa en spännande, litterär värld, så har Pär också drivits av en pedagogisk tanke. I ungas val av vad de vill syssla med i livet, så är förebilder oerhört viktiga. Det finns en väldigt stor konkurrens om ungas tid idag mellan olika fritidsaktiviteter, och där har utövandet av framför allt akustiska instrument, som kräver mycket tid för att bli bra, svårt att hävda sig. Var skall en ung flicka idag ens få idén om att börja spela valthorn eller säckpipa ifrån? Vem skall vara hennes stora förebild som hon vill bli lika bra som?

Samtidigt ser vi att många ungdomar spenderar mycket tid i, och blir väldigt inspirerade av, olika typer av fiktiva världar. Därför föddes idén hos Pär om att skapa en fiktiv, magisk värld, där det är att spela akustiska instrument som är coolt och viktigt. Förhoppningen är att ungdomar som läser böckerna (eller på annat sätt möter denna värld) skall bli inspirerade till att börja eller fortsätta spela instrument, framför allt i den kritiska ålder kring 13-15 när väldigt många slutar.

Förhoppningen är också att ungdomar som spelar skall bli nyfikna på att prova att spela musiken i boken, göra sina egna tolkningar av den, och kanske också ägna sig åt att skriva ”fanfiction” (hitta på egna berättelser som utspelar sig i samma värld) eller ”fanmusic”. Pär hoppas i framtiden kunna skapa en digital plattform för detta, där ungdomar (och vuxna) med musikintresse kan träffas och interagera i Den Högre Musikens värld![:en]

”When the first book ends, I am left with a real cliffhanger, and just can’t wait to read part nr two. This is a really marvellous fantasy story.” Grade: 4 of 5

Kerstin Hagstrand-Velicu. Swedish Library Magazine, Sept 2017, about Provet i Philipopolis

”Yet another very well told and nerve tickling fantasy story by the author Pär Moberg.  Grade: 5 of 5

Kerstin Hagstrand-Velicu, Swedish Library magazine, Aug 2018, about Scola Kosmomusiologis.

Follow Den högre Musiken on facebook!

Elena is a young girl, who lives in a world not so different from ours about 300 years ago. But in this world, there are people with a special gift, the Spark, who with the help of music can practice magic. As a small child, Elena loses her family to the Soulless – humans who are infested by Silencio (the evil plague that threatens the existance of the World). It is then also discovered that she has the Spark.

In the first book in the Series, ”Provet i Philipopolis” (the Philipopolis Examination), we follow her life at the Institute, a boarding school for young music students in Bulgaria. One day, Ahmad, a member of the powerful organisation Oktaven (the Octave), arrives to see if he can find any children with the Spark to bring to Scola Kosmomusiologis, a special school in Sweden for children who have the Spark. In the second novel in the series, ”Scola Kosmomusiologis”, we follow Elena’s life at this school (which is modeled on the existing Svaneholm castle), and her first big struggle against Silencio. The story of Elena is intertwined with those of her fellow students and teachers, but above all with the story of the young boy Boban,  one of her fellow students at the Institute. Boban also has the Spark, but is infested by the Silencio plague by Axes, a powerful man who is deeply caught in the Silencio web. More books in the series are in the making.

”The Higher Music” is a novel series in the fantasy genre for young readers from the age of 10 and above, but can also be read with great appreciation by adults. The author is Pär Moberg, who is a freelance musician, composer and pedagogue within folk and world music, but who has also been writing text a lot. The books of course deal a lot with music, and hence there’s also sheet music of  lots of music pieces referred to in the text, spread out within the book. All music is composed by Pär, and he has also let a lot of fantastic musicians of different backgrounds record the music, so you can listen to it. A first cd of music from the first book is already available for digital distribution, and a cd with music from the second book is in the making.

N.B: the books are so far only available in Swedish. Publishers who wish to have the book translated to English or other languages, please contact me!

Part 1. ”Provet i Philipopolis”

Buy the book as an E-book! (Swedish)

Wanna buy a paper book (Swedish)? email pm at evolvingtraditions.se. The books are 150 SEK each, 250 for both, and payment is possible via invoice or credit card (paypal). Shipping not included.

Download the music at CDBaby!

Listen to the music at Spotify!

Download the music on Itunes!

Are you a book store and want to sell the book? You can order it via Bokinfo!

 

Del 2. Scola Kosmomusiologis

Buy the book as an E-book (Swedish)

Download the music on CDBaby!

Listen to the music on Spotify!

Download the music from iTunes!

Wanna buy a paper book (Swedish)? email pm at evolvingtraditions.se. The books are 150 SEK each, 250 for both, and payment is possible via invoice or credit card (Paypal). Shipping not included.

Are you a book store and want to buy the book? It’s available through Bokinfo!

Background

Besides his wish to write fiction and create a fascinating literary world, Pär has also been motivated by a pedagogical idea. In the life choices of young people, role models are extremely important. Today there’s very hard competition between different activities for the time of young people, and here the playing of acoustic instruments, which requires quite a lot of time to reach a good level, has a hard time standing it’s ground. Where would a young girl today even get the idea to start playing the French horn or the bagpipes? Who will be her great role model, which she can look up to and try to be like?

At the same time, we see that many young people spend a lot of time in, and get very inspired by, different kinds of fictional worlds.  That’s how the idea was born in Pär’s head, to create a fictional, magic world, where it’s the playing of acoustic instruments that is cool and important.  Hopefully, young persons who read the books (or meet this world in other ways) will be inspired to start, or to continue, playing acoustic instruments. Especially in the crucial age of 14 to 15 years when very many children stop playing.

Hopefully, young musicians will also become curious to try and play the music in the book, make their own interpretations of it, and perhaps also start writing their own ”fan fiction” (stories happening in the same world) or ”fan music”. In the future, Pär hopes to create a digital platform for this, where young people (and adults) with an interest in Music can meet and interact in the world of The Higher Music![:]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *